บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพหัก


จ.อ.บุญเปรม เที่ยงน่วม
รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

 

น.ส.อริญรดา จันทร์แพง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลจ.อ.นันทวัฒน์ คำสุข
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

น.ส.ณธมณกร ปานลบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

น.ส.วาสนา ทองหน้าศาล
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

น.ส.วรรณเพ็ญ ทองหน้าศาล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ

นางราตรี อ่อนน้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายชานนท์ณัฏ กันเรืองชัย
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

น.ส.ปัทติยา วิมลศรี
นิติกรปฏิบัติการ

นายโยธิน อู่แดง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

น.ส.สุภาพร ศรีอ่วม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

พ.อ.ต.พรชัย อาจจินดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวีระ โพธิ์มี
พนักงานขับรถดับเพลิง
 

นางสุนันท์ วังมะนาว
พนักงานวิทยุ
 

นางรัตนวดี เสาสุดใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขฯ

นายวิฑูรย์ สอนไข่
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน
     
น.ส.เนตรชนก บุญจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.ศิวะภรณ์ เอี่ยมประสพชัย
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติราชการกองการศึกษา

นายศราวุฒิ อาจจินดา
พนักงานดับเพลิง
 

น.ส.ชนัญชิดา เที่ยงน่วม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
 และแผน

น.ส.บุฟผา ห่านจุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขฯ
 
นายประพันธ์ เสาสุดใจ
พนักงานดับเพลิง

น.ส.พรพรหม เจริญชนม์
ภารโรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.