ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2

------------------------------

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส  (1 มกราคม 2567 ถึง 31  มีนาคม 2567 )และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้ จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพหัก

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

-----------------------------------------

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ กระทรวงกางคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัดเว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยูติธรรม  ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั่่งเผยแพร่ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย ทั่งนี่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันที่ 15 มี.ค. 2567 และได้แจ้งเทศบาลตำบลโพหักทราบเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 จึงของประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ  วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567

ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1

------------------------------

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส  (1 ตุลาคม  2566 ถึง 31  ธันวาคม  2567 )และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้ จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพหัก

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยจากรถยนต์บรรทุกขยะ

                          ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยจากรถยนต์บรรทุกขยะ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพหัก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดแบบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

บริการออนไลน์ เทศบาลตำบลโพหัก

บริการออนไลน์ เทศบาลตำบลโพหัก

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.