วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลโพหัก

“ชุมชนอยู่ดี. คนมีสุข สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

เคียงคู่วัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต” 


 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565

-----------------------------------------------------------

โดยคณะกรรมการยกร่างฯ ได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพหัก ดังนี้

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565

เพื่อเป็นการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขและแมว ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในชุมชน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เหตุเดือดร้อน รำคาญ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะการเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นจากสุนัขและแมว ดังนั้น เทศบาลตำบลโพหัก จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง เทศบัญญัติดังกล่าว เพื่อจะได้นำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณายกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก จึงประกาศเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 โดยผ่านช่องทางดังนี้

1. แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก

2. แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามแล้วจัดส่งมาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160

3. แสดงความคิดเห็นผ่านโทรศัพท์หมายเลข 032-387-252 ต่อ 12

4.แสดงความคิดเห็นผ่าน http://www.pohak.go.th/ และfacebook ของเทศบาลตำบลโพหัก

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562และข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562บัดนี้ เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2565

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 93 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนถิิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่อง ประกาศรายงานข้อมูลสถิติการคลัง (รายรับ-รายจ่ายจริง)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

----------------------------

ตามที่การเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานข้อมูลสถิติการคลัง (รายรับ-รายจ่ายจริง) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและใชักำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีอากรและเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จึงได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลโพหัก จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่องการประชุมประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 3/2565

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 65

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


คุณพึงพอใจทต.โพหัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252