วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลโพหัก

“ชุมชนอยู่ดี. คนมีสุข สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

เคียงคู่วัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต” 


 

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

-----------------------------------------

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ กระทรวงกางคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัดเว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยูติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั่่งเผยแพร่ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย ทั่งนี่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันที่ 8 มี.ค. 2566 และได้แจ้งเทศบาลตำบลโพหักทราบเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 จึงของประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566

ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

alt

เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

ประจำเดือน   กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2566 ประจำปีงบปมาณ พ.ศ. 2566 และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับ ทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก รายละเอียดงบการเงินตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

alt

เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

ประจำเดือน  มกราคม  2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน  มกราคม  2566 ประจำปีงบปมาณ พ.ศ. 2566 และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับ ทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก รายละเอียดงบการเงินตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1

------------------------------

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565)และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้ จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพหัก

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 67

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


คุณพึงพอใจทต.โพหัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252