บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก


นางภาวนา รอดเขียว
ผู้อำนวยการกองคลัง


น.ส.กัญญา ม่วงงาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นายวัชระ สอนไข่
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

น.ส.สิริกุล วัดนุชา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.ภรทิพ โตแทน
นักวิชาการพัสดุ

นางอโนทัย จันทร์ผกาพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางอุบลฉัตร อู่แดง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
น.ส.เบญจวรรณ เที่ยงน่วม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนราวุฒิ ด้วงวาส
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
ปฏิบัติราชการสำนักปลัด

น.ส.ชมทิศา อินแหยม
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
ปฏิบัติราชการสำนักปลัด

นายไพรัตน์ หุ่นเฮง
พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติราชการสำนักปลัด

 

 

 
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.