บุคลากรกองช่างเทศบาลตำบลโพหัก

 

 


จ.อ.บุญเปรม เที่ยงน่วม
รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง


นายบุญเชิด พึ่งวร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

น.ส.ละออง สังคล้ำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายไพโรจน์ บุญเกิด
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายโกศล ศักดิ์เมือง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายไพโรจน์ อาจจินดา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

น.ส.สุมาลี ประเสริฐ
คนงานทั่วไป
ปฏิบัติราชการกองคลัง

นายนพพร ฉายลิ้ม
คนงานทั่วไป
 
 
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.