คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพหัก


นายบุญปลูก  เที่ยงน่วม
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

โทร. 081-9328838


นายเกษม ลือกระจ่าง
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 081-8017828
 

นายวุฒิไกร วัชนุชชา
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 081-7522356

นายนพพร ยงวรรณกร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 081-8073749
 

นายสมาน โพธิ์มี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 081-8803744


alt
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.