ยกเลิก ประกาศขายทอดตลาด(ซาก)พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของเทศบาลตำบลโพหัก

alt

ทศบาลตำบลโพหัก   

เรื่อง ยกเลิก ประกาศขายทอดตลาด(ซาก)พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของเทศบาลตำบลโพหัก 

ตามประกาศเทศบาลตำบลโพหัก  เรื่องขายทอดตลาด(ซาก)พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของเทศบาลตำบลโพหัก  ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กำหนดขายทอดตลาดพัสดุ ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เนื่องจากเทศบาลตำบลโพหัก ต้องจำแนกครุภณฑ์ของหน่วยงานภายใต้สังกัดออกก่อนทำการจำหน่าย

จึงเป็นเหตุต้องยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครั้งนี้  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

 




  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130








 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.