ประวัติและตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลโพหัก

 

alt

   

       ชุมชนโพหักแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน มีการปกครองในรูปแบบของสภาตำบลโพหักมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๗ กระทรวมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล

ชื่อว่า " สุขาภิบาลโพหัก " เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีเขตสุขาภิบาลครอบคลุมทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน มีกรรมการสุขาภิบาล ๓ ประเภทคือ การเลือกตั้งจากประชาชน ๔ คน โดยตำแหน่งคือ กำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะบริหารและโดยแต่งตั้งคือ นายอำเภอและปลัดอำเภอ ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๕ ได้มีการ แก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่นที่ในส่วนภูมิภาค  ได้เพิ่มกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน จากเดิม ๔ คน เป็น ๙ คน และโดยตำแหน่งคือ นายอำเภอ  ปลัดอำเภอ  และกำนัน  ต่อมา  ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๒ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก. ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒)  ยกฐานะสุขาภิบาลทุกแห่งทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องมาจากการเลือกตั้งสอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐  จึงทำให้สุขาภิบาลโพหักได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลโพหัก  นับตั้งแต่  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  เป็นต้นมา 

     เทศบาลตำบลโพหักเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงตลอดปีเพราะอิทธิพลน้ำทะเลหนุนเข้ามาทางปากน้ำแม่กลอง  และคลองดำเนินสะดวกเหมาะแก่การทำนา  และการเกษตรไม่มีภูเขาและป่าไม้  สภาพของดินเป็นดินเหนียวและดินปนทราย   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันตก ตามการแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์  และอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันตก  ตามการแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย  มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์  ประมาณ  ๘๐  ก.ม. ห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ  ๓๘  ก.ม.  และห่างจาก ที่ว่าการอำเภอบางแพประมาณ  ๑๔  ก.ม.  มีคลองโพหักเป็นลำน้ำสายหลักไหลผ่าน  มีพื้นที่ประมาณ  ๓๓.๑๕๕  ตร.กม. หรือประมาณ ๒๒,๔๘๔  ไร่


 

 
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.