ประวัติ และตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลโพหัก

 

alt

   

       ชุมชนโพหักแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน มีการปกครองในรูปแบบของสภาตำบลโพหักมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๗ กระทรวมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล

ชื่อว่า " สุขาภิบาลโพหัก " เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีเขตสุขาภิบาลครอบคลุมทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน มีกรรมการสุขาภิบาล ๓ ประเภทคือ การเลือกตั้งจากประชาชน ๔ คน โดยตำแหน่งคือ กำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะบริหารและโดยแต่งตั้งคือ นายอำเภอและปลัดอำเภอ ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๕ ได้มีการ แก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่นที่ในส่วนภูมิภาค  ได้เพิ่มกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน จากเดิม ๔ คน เป็น ๙ คน และโดยตำแหน่งคือ นายอำเภอ  ปลัดอำเภอ  และกำนัน  ต่อมา  ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๒ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก. ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒)  ยกฐานะสุขาภิบาลทุกแห่งทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องมาจากการเลือกตั้งสอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐  จึงทำให้สุขาภิบาลโพหักได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลโพหัก  นับตั้งแต่  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  เป็นต้นมา 

     เทศบาลตำบลโพหักเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงตลอดปีเพราะอิทธิพลน้ำทะเลหนุนเข้ามาทางปากน้ำแม่กลอง  และคลองดำเนินสะดวกเหมาะแก่การทำนา  และการเกษตรไม่มีภูเขาและป่าไม้  สภาพของดินเป็นดินเหนียวและดินปนทราย   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันตก ตามการแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์  และอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันตก  ตามการแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย  มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์  ประมาณ  ๘๐  ก.ม. ห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ  ๓๘  ก.ม.  และห่างจาก ที่ว่าการอำเภอบางแพประมาณ  ๑๔  ก.ม.  มีคลองโพหักเป็นลำน้ำสายหลักไหลผ่าน  มีพื้นที่ประมาณ  ๓๓.๑๕๕  ตร.กม. หรือประมาณ ๒๒,๔๘๔  ไร่


 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252