การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565

-----------------------------------------------------------

โดยคณะกรรมการยกร่างฯ ได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพหัก ดังนี้

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565

เพื่อเป็นการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขและแมว ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในชุมชน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เหตุเดือดร้อน รำคาญ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะการเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นจากสุนัขและแมว ดังนั้น เทศบาลตำบลโพหัก จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง เทศบัญญัติดังกล่าว เพื่อจะได้นำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณายกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก จึงประกาศเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 โดยผ่านช่องทางดังนี้

1. แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก

2. แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามแล้วจัดส่งมาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160

3. แสดงความคิดเห็นผ่านโทรศัพท์หมายเลข 032-387-252 ต่อ 12

4.แสดงความคิดเห็นผ่าน http://www.pohak.go.th/ และfacebook ของเทศบาลตำบลโพหัก

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.