สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลโพหัก


ที่ตั้ง
    เทศบาลตำบลโพหักเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงตลอดปีเพราะอิทธิพลน้ำทะเลหนุนเข้ามาทางปากน้ำแม่กลอง  และคลองดำเนินสะดวกเหมาะแก่การทำนา  และการเกษตรไม่มีภูเขาและป่าไม้  สภาพของดินเป็นดินเหนียวและดินปนทราย   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันตก ตามการแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์  และอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันตก  ตามการแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย  มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์  ประมาณ  ๘๐  ก.ม. ห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ  ๓๘  ก.ม.  และห่างจาก ที่ว่าการอำเภอบางแพประมาณ  ๑๔  ก.ม.  มีคลองโพหักเป็นลำน้ำสายหลักไหลผ่าน  มีพื้นที่ประมาณ  ๓๓.๑๕๕  ตร.กม. หรือประมาณ ๒๒,๔๘๔  ไร่
               

อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ดอนคา ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บัวงาม ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว และ ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หัวโพ อ.บางแพ และ ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก
               

ที่ตั้ง
    เทศบาลตำบลโพหักได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งตำบลบางแพ และตำบลวังเย็นอยู่ภายในเขตเทศบาล มีกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองดูแลราษฎร พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งชุมชนแล้ว ๑๑ ชุมชน

  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.