สภาพทางสังคม เทศบาลตำบลโพหัก


การศึกษา
     ตำบลโพหัก มีโรงเรียนทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่
       โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (หมู่ที่ 6)
       โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราชอุปถัมภ์) (หมู่ที่ 7)
       โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หมู่ที่ 11)
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพหัก
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม
               

ด้านสาธารณสุข
     ตำบลโพหัก มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2  แห่ง
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหัก
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกุ่ม

  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.