สรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง สรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ธันวาคม  2565 ประจำปีงบประมาณ 2566

-------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการจึงกำหนดให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตวรจดูให้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 นั้น

เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ธันวาคม 2565  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.