การบริการพื้นฐาน ทต.โพหัก


การคมนาคม / การจราจร
     การคมนาคมในชุมชนโพหักและท้องที่ใกล้เคียง สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์และทางเรือ โดยมีเส้นทางการคมนาคมดังนี้
     ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ (บางแพ-ดำเนินสะดวก) เป็นถนนลาดยาง เขตทาง ๑๘ เมตร ผิวจราจร ๗ เมตร
     ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๒๖ (สายหัวโพ-โพหัก) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔ ในตำบลหัวโพ โดยผ่านตำบลหัวโพเข้า ตำบลโพหัก ระยะทาง ๙ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางเขตทาง ๑๕ เมตร ผิวจราจร ๕.๕๐ เมต
     รวมระยะทางจากอำเภอบางแพ-เทศบาลตำบลโพหัก ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร นอกจากถนนสองสายดังกล่าวแล้ว การคมนาคม เชื่อมกับชุมชนใน ระดับตำบล-อำเภออีก ๓ เส้นทางคือ
     ถนนลาดยางไปตำบลดอนโค อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
     ถนนลาดยางไปตำบลดอนคา อำเภอบางแพ อยู่ทางเหนือของเทศบาล ถนนลาดยางไปอำเภอดำเนินสะดวก อยู่ทางตอนใต้ ของเทศบาล
               

การเดินทางโดยรถประจำทาง
    เส้นทางสายโพหัก-โพธาราม
     ดำเนินการโดยบริษัท กู้เกียรติเดินรถ จำกัด ออกจากเทศบาลตำบลโพหัก ผ่านดอนมะขามเทศ บ้านลำพญา ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ แยกบางแพ ถึงอำเภอโพธาราม รวมระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร รถประจำทางออกจากโพหัก เวลา ๐๖.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เที่ยวกลับจากทางแยกบางแพ (บริเวณปั๊มเอสโซ่) เวลา ๐๗.๕๐ น.-๑๘.๐๐ น. ทุกวัน  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.