สภาพทางเศรษฐกิจ ทต.โพหัก


โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
     โครงสร้างทางเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลโพหักแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม ใหญ่ ๆ ประชากรหนุ่มสาว-ชายหญิงที่มีวุฒิการศึกษา ม.๓ เป็นต้นไป นอกเหนือจากการทำธุรกิจส่วนตัว แล้วยังรับจ้างทำงานในบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ในละแวกใกล้เคียง เช่นโรงงานน้ำส้ม - ผลไม้กระป๋อง โรงงานยาง โรงงานห้องเย็น เป็นต้น มีรายได้เฉลี่ยประมาณคนละ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ บาทต่อปี พร้อมกับสวัสดิการตามเงื่อนไขในแต่ละโรงงานหรือบริษัท กลุ่มผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา จะรับจ้างทั่วไปภายในหมู่บ้าน เช่น ลากกุ้ง,เกี่ยวข้าว,ทำสวน,ทำไร่,สร้างบ้าน เป็นต้น บุคคลเหล่านี้ จะมีค่าจ้างเป็นรายวันเฉลี่ยประมาณวันละ ๓๐๐ บาท ไม่มีสวัสดิการใดๆ ทั้งสิ้น มีรายได้ เฉลี่ยประมาณคนละ ๒๔,๐๐๐ - ๓๖,๐๐๐ บาท ต่อปี
               

การเกษตรกรรม
    ตารางแสดงพื้นที่ทั้งหมด : พื้นที่ทำการเกษตร

               

การพาณิชย์ การบริการ
     ลักษณะร้านค้าภายในชุมชนจะมีอยู่อย่างหนาแน่นในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านวังกล่ำ ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้า ธนาคาร ประเภทขายของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน ร้านขายยาและร้านอาหารสัตว์ เป็นต้น มีธนาคาร ๑ แห่ง คือ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาย่อยโพหัก นอกจากนี้ยังมีร้านให้บริการรับซ่อมรถจักรยานยนต์ โรงงานทำน้ำแข็งร้านเสริมสวย-ร้านตัดผม ปั๊มน้ำมัน ร้านซ่อมโทรทัศน์/เครื่องใช้ไฟฟ้า-โรงสี ในแต่ละสัปดาห์ยังจัดให้มีตลาดนัดชุมชนจำหน่ายสิ่งของเครื่องใช้-เพื่อการอุปโภคและบริโภค สำหรับประชาชนภายในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้และการกระจายรายได้ในชุมชน
               

การอุตสาหกรรม
     ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาดำเนินการ เนื่องด้วยพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.ราชบุรี เป็นเขตของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังนั้น อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นจึงมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน ซึ่งอาศัยแรงงานเพียงไม่มากหรืออาจจ้างแรงงานเป็นรายวัน อุตสาหกรรมที่สำคัญภายในท้องถิ่น ได้แก่ การทำขนมจีนแป้งหมักในท้องที่หมู่ที่ ๓ บ้านวังกล่ำ การปั้นตุ่มซีเมนต์ในท้องที่หมู่ที่ ๕ บ้านหย่อม การทำอุตสาหกรรมน้ำดื่มในท้องที่หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ ราย อุตสาหกรรมโรงสีข้าว จำนวน ๒ แห่ง อุตสาหกรรมโรงงานต่อเหล็ก จำนวน ๑ แห่ง ในท้องที่หมู่ที่ ๔ บ้านหัวบ้าน
               

การท่องเที่ยว
       บริเวณหมู่ที่ ๒ บ้านทัพโพธิ์ทองในเขตเทศบาลตำบลโพหัก มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญคือ แหล่งโบราณคดี “โคกพลับ“ แหล่งอารยะธรรมก่อน ประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะวัฒนธรรมใกล้เคียงกับวัฒนธรรมบ้านเชียง
       โบราณสถานคือ วัดใหญ่โพหัก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ และงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปีซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงอาทิตย์แรกหลังจากวันออกพรรษา ของทุกปี
       ในอนาคตเทศบาลตำบลโพหักได้จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น โครงการพัฒนาแหล่งโบราณคดีโคกพลับ

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252