ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 10 จากสะพานตาเปลวเลียบคลองสามง่าม

                          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  หมู่ที่ 10 จากสะพานตาเปลวเลียบคลองสามง่าม  กว้าง 3.00 เมตร

                         ยาว 632.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,896 ตารางเมตร  

 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพหักกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดแบบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.