ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 สำนักปลัด 10
32 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 สำนักปลัด 9
33 โครงการพรรษร่วมใจ ประจำปี 2565 สำนักปลัด 11
34 แจ้งกำหนดระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 กองคลัง 269
35 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำนักปลัด 12
36 การประชุมประชาคม สำนักปลัด 69
37 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯเทศบาลตำบลโพหัก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 440
38 ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักปลัด 89
39 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 กองคลัง 427
40 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 กองคลัง 653  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.