บุคลากรกองการศึกษา เทศบาลตำบลโพหัก


นางสุรีย์พร เที่ยงน่วม
ผู้อำนวยการกองศึกษา


นางระพีพรรณ วรวงศ์ไกรศรี
นักวิชาการศึกษาการ


นางศิริยา อินทศร
ครู ค.ศ. 2

น.ส.ปฐมพร อินทร์แย้ม
ครู ค.ศ. 2

นางสุกัญญา ทองแผน
ครู ค.ศ. 2

นางปนัดดา เส็งใหญ่
ครู ค.ศ. 1


นายสุรชัย ขวัญพราย
นักสันทนาการปฏิบัติการ


น.ส.ฐิติกา หนูเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.จันจิรา นุ่นสบ
คนงานทั่วไป

 

 
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.