วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลโพหัก

“ชุมชนอยู่ดี. คนมีสุข สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

เคียงคู่วัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต” 


 

รายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่อง ประกาศรายงานข้อมูลสถิติการคลัง (รายรับ-รายจ่ายจริง)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

----------------------------

ตามที่การเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานข้อมูลสถิติการคลัง (รายรับ-รายจ่ายจริง) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและใชักำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีอากรและเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จึงได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลโพหัก จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่องการประชุมประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 3/2565

ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4

------------------------------

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม ถึง 30  กันยายน 2565)และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้ จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพหัก

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

alt

เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

ประจำเดือน  กันยายน  2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบปมาณ พ.ศ. 2565 และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับ ทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก รายละเอียดงบการเงินตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ยกเลิก ประกาศขายทอดตลาด(ซาก)พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของเทศบาลตำบลโพหัก

alt

ทศบาลตำบลโพหัก   

เรื่อง ยกเลิก ประกาศขายทอดตลาด(ซาก)พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของเทศบาลตำบลโพหัก 

ตามประกาศเทศบาลตำบลโพหัก  เรื่องขายทอดตลาด(ซาก)พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของเทศบาลตำบลโพหัก  ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กำหนดขายทอดตลาดพัสดุ ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เนื่องจากเทศบาลตำบลโพหัก ต้องจำแนกครุภณฑ์ของหน่วยงานภายใต้สังกัดออกก่อนทำการจำหน่าย

จึงเป็นเหตุต้องยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครั้งนี้  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


คุณพึงพอใจทต.โพหัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252