การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562

ประจำปี 2567

-----------------------------------------------------------------

 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อผลิตน้ำประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 3 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

                          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อผลิตน้ำประปาแบบบาดาล  หมู่ที่ 3 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพหักกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดแบบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

ราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อผลิตน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 3 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

alt

กำหนดราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อผลิตน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 3 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพหักกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดแบบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2566

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 93 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนถิิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4

------------------------------

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม  2565 ถึง 30 กันยายน 2566 )และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้ จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพหัก

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

Attachments:
Download this file (ไตรมาส 4.pdf)ไตรมาส 4.pdf[ ]456 Kb

บทความ อื่นๆ ...
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.