วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลโพหัก

“ชุมชนอยู่ดี. คนมีสุข สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

เคียงคู่วัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต” 


 

ประชาสัมพันธ์กรมธนารักษ์กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562

กรมธนารักษ์กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562
สามารถตรวจสอบบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่มีการปรับเปลี่ยน จำนวน 69 รายการได้ตามลิงค์ด้านล้างนี้
(มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2566) #จังหวัดราชบุรี

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

และ ภาษีป้าย ประจำปี 2566

 

 

 ***ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง***
ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หรือ ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

- เบี้ยปรับ 40% ของค่าภาษี กรณีเกินกำหนดชำระ 20% ของภาษี กรณีชำระภายในกำหนดหนังสือแจ้งเตือน 10% ของค่าภาษีกรณีชำระเกินกำหนดแต่ก่อนหนังสือ แจ้งเตือน

- เงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ

- บทลงโทษ : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม, อายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด,ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน

- ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พฤศจิกายน-มกราคม 2566

- ประกาศราคาประเมิน กุมภาพันธ์- มีนาคม 2566
- แจ้งการประเมิน กุมภาพันธ์ - เมษายน  2566
- ชำระภาษี เมษายน -มิถุนายน 2566


***ภาษีป้าย***
- ยื่นแบบ มกราคม – มีนาคม 2566
- เงินเพิ่ม ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน
- ผู้เสียภาษี : ผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีได้ที่

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก โทร 032-387252 ต่อ 12

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565

-----------------------------------------------------------

โดยคณะกรรมการยกร่างฯ ได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพหัก ดังนี้

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565

เพื่อเป็นการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขและแมว ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในชุมชน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เหตุเดือดร้อน รำคาญ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะการเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นจากสุนัขและแมว ดังนั้น เทศบาลตำบลโพหัก จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง เทศบัญญัติดังกล่าว เพื่อจะได้นำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณายกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก จึงประกาศเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 โดยผ่านช่องทางดังนี้

1. แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก

2. แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามแล้วจัดส่งมาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160

3. แสดงความคิดเห็นผ่านโทรศัพท์หมายเลข 032-387-252 ต่อ 12

4.แสดงความคิดเห็นผ่าน http://www.pohak.go.th/ และfacebook ของเทศบาลตำบลโพหัก

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562และข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562บัดนี้ เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2565

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 93 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนถิิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


คุณพึงพอใจทต.โพหัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252