ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประกาศป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

และ ภาษีป้าย ประจำปี 2567

 

 

 ***ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง***
ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หรือ ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

- เบี้ยปรับ 40% ของค่าภาษี กรณีเกินกำหนดชำระ 20% ของภาษี กรณีชำระภายในกำหนดหนังสือแจ้งเตือน 10% ของค่าภาษีกรณีชำระเกินกำหนดแต่ก่อนหนังสือ แจ้งเตือน

- เงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ

- บทลงโทษ : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม, อายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด,ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน

- ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พฤศจิกายน-มกราคม 2567

ประกาศราคาประเมิน กุมภาพันธ์- มีนาคม 2567
แจ้งการประเมิน กุมภาพันธ์ - เมษายน  2567
- ชำระภาษี เมษายน -มิถุนายน 2567


***ภาษีป้าย***
ยื่นแบบ มกราคม – มีนาคม 2567
- เงินเพิ่ม ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน
- ผู้เสียภาษี : ผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีได้ที่

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก โทร 032-387252 ต่อ 12

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567

-------------------------------------------------------

ด้วย กองคลังเทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำประกาศราคาการประเมินคุณทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ประจำปี 2567

หากท่านได้รับการแจ้งประเมินสิ่งปลูกสร้างแล้ว

เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 30 วัน 

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562และข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินกาตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562บัดนี้ เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ให้ใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566

alt

Attachments:
Download this file (เอกสาร 33.pdf)เอกสาร 33.pdf[ ]3508 Kb

บทความ อื่นๆ ...
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.