วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลโพหัก

“ชุมชนอยู่ดี. คนมีสุข สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

เคียงคู่วัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต” 


 

กำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 จากสะพานผู้ใหญ่ชัยนาม (ยกเลิก)

alt

กำหนดราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 จากสะพานผู้ใหญ่ชัยนาม 

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพหักกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดแบบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

alt

เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบปมาณ พ.ศ. 2565 และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับ ทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก รายละเอียดงบการเงินตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯเทศบาลตำบลโพหัก

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565

เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2565

-----------------------------------------------------------

โดยคณะกรรมการยกร่างฯ ได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพหัก ดังนี้

1. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2565

2. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565

3. เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2565

เพื่อเป็นการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในชุมชน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา เหตุเดือดร้อน รำคาญ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะการเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ดังนั้น เทศบาลตำบลโพหัก จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง เทศบัญญัติดังกล่าว เพื่อจะได้นำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณายกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก จึงประกาศเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยผ่านช่องทางดังนี้

1. แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก

2. แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามแล้วจัดส่งมาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160

3. แสดงความคิดเห็นผ่านโทรศัพท์หมายเลข 032-387-252 ต่อ 12

4.แสดงความคิดเห็นผ่าน http://www.pohak.go.th/ และfacebook ของเทศบาลตำบลโพหัก

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 เพื่อก่อสร้างเจาะบ่อผลิตน้ำประปาแบบบาดาล

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 เพื่อก่อสร้างเจาะบ่อผลิตน้ำประปาแบบบาดาล

ขนาด เส่้นผ่าศูยน์กลาง 6 นิ้ว(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]1088 Kb

ราคากลางโครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 เพื่อก่อสร้างเจาะบ่อผลิตน้ำประปาแบบบาดาล

alt

กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 เพื่อก่อสร้างเจาะบ่อผลิตน้ำประปาแบบบาดาล

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพหักกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดแบบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

Attachments:
Download this file (ราคากลาง.pdf)ราคากลาง.pdf[ ]1142 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


คุณพึงพอใจทต.โพหัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252