วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลโพหัก

“ชุมชนอยู่ดี. คนมีสุข สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

เคียงคู่วัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต” 


 

ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

alt

เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

ประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบปมาณ พ.ศ. 2565และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับ ทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก รายละเอียดงบการเงินตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

Attachments:
Download this file (เดือน ม.ค.65.pdf)เดือน ม.ค.65.pdf[ ]6511 Kb

ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-------------------------------------

เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั่้งตรวจสอบวามถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินรวมทั้งเอกสารประกอบงบการเงินให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และขอรับรองว่าข้อมูลในงบการเงินถูกต้องตามที่ควรตามหลัดการบัญชีที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้่งนี้จึงได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลโพหัก รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี 2565

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตาราง ปปช.07 จ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก

alt

กำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก

รายละเอียดตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลโพหัก

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลโพหัก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน ราคากลางตันละ 450 บาท/ตัน แต่ไม่เกินเดือนละ 240 ตัน (โดยคำนวณตามปริมาณขยะที่จัดเก็บจริง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น1,296,000 (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


คุณพึงพอใจทต.โพหัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252