วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลโพหัก

“ชุมชนอยู่ดี. คนมีสุข สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

เคียงคู่วัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต” 


 

ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-------------------------------------

เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั่้งตรวจสอบวามถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินรวมทั้งเอกสารประกอบงบการเงินให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และขอรับรองว่าข้อมูลในงบการเงินถูกต้องตามที่ควรตามหลัดการบัญชีที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้่งนี้จึงได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลโพหัก รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี 2565

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตาราง ปปช.07 จ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก

alt

กำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก

รายละเอียดตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลโพหัก

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลโพหัก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน ราคากลางตันละ 450 บาท/ตัน แต่ไม่เกินเดือนละ 240 ตัน (โดยคำนวณตามปริมาณขยะที่จัดเก็บจริง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น1,296,000 (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง (ITA) 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


คุณพึงพอใจทต.โพหัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252