วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลโพหัก

“ชุมชนอยู่ดี. คนมีสุข สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

เคียงคู่วัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต” 


 

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

-----------------------------------------

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ กระทรวงกางคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัดเว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยูติธรรม  ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั่่งเผยแพร่ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย ทั่งนี่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันที่ 14 มี.ค. 2565 และได้แจ้งเทศบาลตำบลโพหักทราบเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 จึงของประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารสถานที่เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก)

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารสถานที่เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารสถานที่เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก)

alt

กำหนดราคากลาง

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารสถานที่เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก)

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพหักกำหนด)

รายละเอียดแบบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

Attachments:
Download this file (ราคากลาง.pdf)ราคากลาง.pdf[ ]4819 Kb

ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

alt

เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบปมาณ พ.ศ. 2565 และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับ ทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก รายละเอียดงบการเงินตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

alt

Attachments:
Download this file (1..jpg)1..jpg[ ]310 Kb
Download this file (2.jpg)2.jpg[ ]304 Kb
Download this file (3.jpg)3.jpg[ ]127 Kb
Download this file (4.jpg)4.jpg[ ]143 Kb
Download this file (5.jpg)5.jpg[ ]346 Kb
Download this file (6.jpg)6.jpg[ ]348 Kb
Download this file (7.jpg)7.jpg[ ]312 Kb
Download this file (8.jpg)8.jpg[ ]235 Kb
Download this file (9.jpg)9.jpg[ ]272 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


คุณพึงพอใจทต.โพหัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252