การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพหัก

alt

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 39 กำหนดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนังานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันนั้น เทศบาลตำบลโพหักจึงได้ทำประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 10 จากสะพานตาเปลวเลียบคลองสามง่าม

                          ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  หมู่ที่ 10 จากสะพานตาเปลวเลียบคลองสามง่าม  กว้าง 3.00 เมตร

                         ยาว 632.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,896 ตารางเมตร  

 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพหักกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดแบบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 10

alt

กำหนดราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต  หมู่ที่ 10 จากสะพานตาเปลวเลียบคลองสามง่าม กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 632.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,896  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโพหักกำหนด)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดแบบตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

บทความ อื่นๆ ...
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.